Drodzy klienci! Produkt Serrapeptase marki NutraMedix został wycofany ze sprzedaży w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Produkt Serrapeptase marki NutraMedix został wycofany ze sprzedaży w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży internetowej; użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty oznaczają:

 1. Sprzedawca –  Medycyna Mitochondrialna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482761, NIP 9571074433, REGON 222135656, e-mail (info@supphelp.pl), tel. nr +48 734 483 887
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.supphelp.pl
 3. Klient – każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności suplementy diety.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić poprzez Stronę internetową – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, jego Produktach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta leżą po stronie Klienta i uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt i dane firmy”, pocztę e-mail (info@supphelp.pl), telefonicznie pod numerem +48 734 483 887 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski oraz za granicą w krajach, takich jak: Belgia, Holandia, Dania, Łotwa, Finlandia, Szwecja, Włochy, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Irlandia, Grecja, Litwa, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Rosja.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Klienta realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Do koszyka”, po czym wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup”).
  • Zamówienie uważa się za złożone z chwilą kliknięcia opcji „potwierdzam zakup”.
 3. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt). 
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:
  • a) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży,
  • b) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 5. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru, z zastrzeżeniem postanowień §5.
 6. Płatności Shoper są świadczone przez operatora Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 2 Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.).
 7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 32 1140 2004 0000 3102 7525 5862 (mBank),
  • b) za pośrednictwem systemów elektronicznych Płatności Shoper. Sklep obsługuje karty płatnicze takie jak: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
  • c) gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.
 8. Klient dokonujący zapłaty powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania maila, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 9. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie oraz przy Zamówieniu Towaru/Towarów na kwotę powyżej 199,00 złotych Klient nie ponosi kosztów dostawy (nie dotyczy to dostawy po za granicę Polski).
 10. Koszty dostawy, w zależności od wyboru sposobu dostawy i płatności, kształtują się następująco:
  • a) zamówienia o wartości do 199 PLN wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów:
   • koszt wysyłki kurierem 14,90 PLN
   • koszty wysyłki kurierem za pobraniem 16,90 PLN
   • koszt wysyłki za pomocą paczkomatu 11,90 PLN
   • koszty wysyłki za pomocą paczkomatu za pobraniem 13,90 PLN
   • b) zamówienia o wartości powyżej 199 PLN wysyłane są bez dodatkowych kosztów.
   • c) koszty dostawy przesyłki zagranicznej są indywidualnie uzgadniane z Kupującym, który to ponosi koszty takiej dostawy.

§4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas realizacji Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy i wynosi od około 2 do 4 dni roboczych, a w uzasadnionych okolicznościach (np. brak Towaru na magazynie) około tygodnia, licząc od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania przesyłki.
 5. Towar dostarczany jest Klientowi zazwyczaj w terminie od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską . 
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§5

 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust.3, odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy suplementów diety;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 7. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§6

Uprawnienia Konsumenta w przypadku niezgodności Towaru z umową

 

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych i przewozu ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument ma obowiązek udostępnienia Sprzedawcy Towaru, co do którego zgłasza niezgodność z umową, podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 1-3,
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 1-3;
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 1-3.
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6a

Reklamacja

 1. Zgłoszenie reklamacji przez może nastąpić w formie dowolnej np. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany punkcie 1 niniejszego regulaminu adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@supphelp.pl            
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w punkcie 1 niniejszej umowy adres siedziby Sprzedawcy.
  Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu sprzedaży.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji Konsument winien wypełnić protokół reklamacyjny (Formularz reklamacyjny), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji Sprzedawcy.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. Zwrot pieniędzy za reklamowany Towar następuje tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Zwrot następuje w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty wysyłki pokrywa Klient.
 9. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, co oznacza, że Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad towaru jedynie na podstawie  przepisów o zgodności Towarów z umową  – 2 lata – okres trwania odpowiedzialności Sprzedawcy, liczony od dnia wydania towaru. 

§7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Klient wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy są wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia i realizacji zamówienia nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia, za wyjątkiem podmiotów, którym przepisy ustawy przyznają prawo do takiego dostępu,
 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 16 RODO .
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta
 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Klient (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o jego Produktach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, co jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z  2020 poz 344 z późn. zm.)
 7. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter  (po kliknięciu w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego). Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, np. w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter oraz podczas składania samego zamówienia.
 8. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 9. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania  pisemnie lub elektronicznie info@supphelp.pl       
 10. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.
 11. Kontakt do inspektora danych osobowych Sprzedawcy: info@supphel.pl          

§8

Opinie w Sklepie Internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy; okoliczność ta jest przez Sprzedawcę weryfikowana
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.omni-biotic.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.06.2018 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  • a) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
  • b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  • c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl